Saltar ao contido principal

PROGRAMA 2022

Programa de Goberno

Limiar

Achegamos este documento coas principais ideas do programa de goberno co que nos presentamos ás eleccións á Reitoría da Universidade de Vigo. A nosa proposta afonda nas ideas básicas que desenvolvemos durante os pasados catro anos, como parte do programa “A Universidade das persoas”, referendado pola comunidade universitaria e que foi o noso faro durante todo este período.

Daquela, é case que obrigado que comecemos facendo unha pequena reflexión sobre esas liñas de traballo que conformaron o mandato previo, para logo explicar cales son as nosas propostas de futuro. O propio lema de campaña (universidade das persoas) contiña a idea principal que tamén alumea a proposta que tes nas túas mans: a de priorizar, por enriba de todo, que o noso PDI, o noso PAS e o noso estudantado poidan desenvolver as súas actividades do mellor xeito posible, e focalizar as prioridades orzamentarias e organizativas, sobre todo, nos aspectos de desenvolvemento das súas tarefas – docentes, investigadoras, de transferencia, de divulgación, etc. –

Queremos, antes de nada, amosar algúns feitos que, na nosa opinión fixeron da nosa universidade un lugar mellor onde traballar e estudar. En primeiro lugar, unha cuestión de talante e de participación; apostamos pola negociación, polo diálogo e pola participación democrática nas decisións. Nas mesas de negociación, na meirande parte dos asuntos tratados achegáronse posturas e conseguimos ter máis dun 80 % dos temas acordados entre o equipo reitoral e a xerencia e os/as representantes dos traballadores/as. No Consello de Goberno o 95% dos asuntos aprobáronse por asentimento. Temas conflitivos, poucos, e sempre incorporando todas as achegas realizadas pola comunidade universitaria. Sentimos especial orgullo da revitalización do Claustro, cun número moi elevado – malia a pandemia – de xuntanzas, e con un 100% dos temas aprobados por asentimento. Cómpre subliñar o desenvolvemento dun plan estratéxico, tamén aprobado por asentimento (levábamos sen esta importante ferramenta dende o ano 2013). Así como o traballo nos diferentes regulamentos, especialmente algúns que levaban anos de retraso, como o de estudantes. A dinámica, en todos os casos, foi semellante, poñendo a disposición pública de toda a comunidade universitaria (non só dos membros do Claustro) os documentos iniciais, organizando unha negociación con quen propuxo alegacións, e levando finalmente a aprobación textos moi consensuados. Todos eles foron aprobados por asentimento ó final deste traballo conxunto.

No relativo á docencia e ó PDI, cumprimos todos os compromisos que figuraban no programa electoral, incluíndo aqueles que semellaban, para algúns, imposibles de cumprir ou incluso ilegais. Baixamos a docencia máxima a 280 horas xa no primeiro POD do que fomos responsables. Retomamos os complementos nas pagas extras, de xeito progresivo para chegarmos este ano ó 100% da recuperación. Na retención de talento, convocáronse máis das 42 prazas comprometidas. Na captación de profesorado, contabamos con convocar 100 prazas... e xa están asinadas 99. Na captación de novo talento, atinximos o éxito de ter a 5 investigadores/as altamente citados/as na nosa institución, mellorando tamén os datos de captación de integrantes do programa Ramón y Cajal e outros, de investigadoras/es con proxectos financiados polo European Research Council e de outras figuras do máximo nivel. Tamén baleiramos por completo a bolsa de persoal acreditado a cátedra, dando a posibilidade de que todo o PDI con éxito na acreditación estatal tivese o dereito a promocionar. Continuamos defendendo que a promoción é un dereito individual, e aseguramos que seguiremos por esta mesma liña. Tamén estamos a piques de baleirar a bolsa de PDI acreditado a Profesor Titular e xa comezamos a converter contratos de Profesor Contratado Doutor interino en prazas fixas. Esperamos poder finalizar este procedemento en menos de 2 anos a partir deste curso académico. En todos os casos, estas promocións fixéronse con criterios estables, baseados na antigüidade na acreditación. Este criterio, tras acordo na mesa de negociación do PDI, é cada vez máis utilizado, porque semella ser un bo criterio, que non deixa marxe á interpretacións nin a mudanzas interesadas.

Subliñamos tamén que, aproveitando os cartos do novo acordo de financiamento, estamos nunha situación vantaxosa para poder seguir aplicando as mesmas políticas de promoción do noso persoal, tanto do PDI coma do PAS.

Na actualidade, estanse a negociar melloras para colectivos de investigadores/as que non veñen recoñecidas nin no convenio colectivo nin nas convocatorias correspondentes. Temos xa un acordo para, no ano 2022, comezar a pagar complementos por primeira vez.

No relativo ó PAS, quedan unicamente por rematar os traballos para a definición da nova RPT, pero se fixo un traballo intenso que desenvorcou en recuperación de dereitos, cumprindo con todos os compromisos acadados no programa de goberno co que nos presentamos ás eleccións.

Tanto no PDI coma no PAS, decidiuse a recuperación do 100% das retribucións nas baixas por enfermidade. Seguiremos traballando para igualar e mellorar os dereitos e condicións laborais de todo o noso persoal, funcionario ou laboral, PDI ou PAS.

No estudantado, fíxose un intenso traballo, cóbado con cóbado coa representación do colectivo e cos equipos decanais e directivos dos centros, que permitiu mellorar as normativas. O regulamento de estudantes, que a universidade levaba arrastrando varios mandatos, foi finalmente aprobado.

E cómpre tamén dicir algo sobre o desenvolvemento das nosas actividades como institución durante a pandemia, que marcou de xeito indeleble o devir da nosa universidade. Desde o inicio marcamos como prioridade que ninguén quedase atrás, poñendo todos os esforzos para que as persoas non tivesen máis problemas dos que xa a situación sanitaria creaba. Nesta idea, e nun tempo récord que mantivo a docencia activa de xeito ininterrompido, apostouse por dispor de ferramentas de docencia que permitisen realizar actividades alternativas á desexada presencialidade (desenvolvéronse campus remoto – logo campus integra e a plataforma Moovi), pero tamén se traballou en dotar de solucións de conectividade para o estudantado que non dispuxese dunha conexión axeitada a internet ou no empréstamo de ordenadores para que, independentemente do status económico, houbese igualdade de oportunidades. Tamén se dotaron bolsas específicas (nos dous cursos académicos inicialmente afectados pola pandemia) e procedementos para que non houbese anulacións de matrícula por motivos económicos. Estas e outras medidas, consensuadas cos centros e coa comunidade universitaria, conseguiron que a nosa institución sexa vista hoxe como unha universidade solidaria, ben organizada e con capacidade tecnolóxica e humana, que respondeu da mellor maneira posible aos retos derivados da pandemia.

No dominio profesional, puxéronse, tras negociación, as mellores solucións para protexer ó persoal vulnerable, así coma os medios técnicos para impedir que as actividades principais da universidade se visen afectadas negativamente pola pandemia. Convén subliñar o esforzo dos tres colectivos que compoñen a nosa institución a prol do que podemos considerar un éxito de todos: desde os órganos de goberno ata as persoas que compoñen o persoal docente e investigador, o persoal de administración e servizos e o estudantado. Sirva este limiar para recoñecer o esforzo de todas/os para o que pode considerarse un éxito colectivo.

Tamén queremos referirnos á reanudación da presencialidade nas clases, cun esforzo compartido por incrementala ó máximo posible. Organizáronse físicamente as aulas e os centro do mellor xeito posible, dotando de medios para a realización de clases, ben presenciais, ben en modo mixto (mediante campus integra), pero aquí o maior esforzo recaeu nos centros. Tamén queremos agradecer o esforzo dos equipos directivos e decanais para facer que os cursos 20-21 e 21-22 fosen o máis presenciais posible. Nalgún caso, os esforzos foron incribles, e conseguíronse facer presenciais todas as actividades docentes, incluso tendo un número elevado de estudantes.

Loxicamente, tamén estivemos presentes negociando a nivel galego dúas ferramentas de extraordinaria transcendencia para o desenvolvemento futuro da universidade pública galega: o novo mapa de titulacións e o plan de financiamento 2022-2026. 

En canto ó mapa de titulacións, aínda sen estar aberto o debate, aproveitamos a posta en marcha da titulación de Robótica en Lugo (o que estaba aprobado era “Robótica Agroforestal”) para facer un primeiro movemento. De resultas deste descontento, e co acordo unánime do Sistema Universitario Galego, aprobáronse dous novos grados para a Universidade de Vigo: o grao dual en Enxeñaría da Automoción para o campus de Lagoas Marcosende, e o grao en Relacións Internacionais, compartido coa UdC, para o campus de Ourense.

Unha vez aberto o mapa de titulacións, e postas enriba da mesa as posibilidades que a Xunta quixo abrir tras o informe de FEUGA, traballamos intensamente para acordar o grao e o mestrado en Intelixencia Artificial, que finalmente (e con acordo unánime das tres universidades e da Consellería) foron compartidos entre as tres universidades, con certa especialización. Unha vez acadado este acordo, para o resto dos outros 13 novos mestrados, trazouse unha folla de ruta para a participación da nosa universidade nos 11 dos cales, tras as correspondentes consultas, tivemos coñecemento do interese por parte dos propios centros ou, a título individual, de algún grupo de docentes. Esperamos que sexamos quen de chegar a acordos para a súa implantación.

 Para os novos graos, aprobouse a nosa proposta de chegar a un acordo previo sobre criterios de posta en marcha. Neste momento hai unha proposta para poñer en marcha en Galicia 10-12 novos graos que se ofertan na universidade pública no Estado pero que a día de hoxe non é posible estudar en Galicia. Estamos traballando para que esta mellora do SUG incida nos nosos campus. Dado que hai criterios aprobados, entre os cales está a especialización dos campus, somos optimistas.

Tamén se traballou arreo cara ó novo plan de financiamento. En primeiro lugar, traballamos xuntas as tres universidades, que presentamos, na mesa de negociación, unha proposta conxunta, diferenciada da proposta feita pola Xunta. Tras negociación, tivemos un acordo para un novo plan de financiamento que mellora, nun escenario de perda de estudantado, as dispoñibilidades orzamentarias para todo o período de vixencia. En particular, queremos subliñar que os créditos financiados durante este período van a ir subindo (máis cartos por crédito impartido), o que compensará a probable perda de matrícula e o incremento de gastos non financeiros nos vindeiros anos.

Por razóns de exemplaridade, e con importantes consecuencias tamén no eido financeiro, fíxose unha aposta decidida pola sostibilidade, con actuacións moi destacadas nos distintos campus. No de Ourense, fíxose un esforzo dedicado á utilización de enerxía xeotérmica, combinada coa fotovoltaica e aerotermia. En Pontevedra, instalouse unha nova central xeradora de enerxía a partir de biomasa, con un district heating con vontade de ampliación a todos os edificios do campus, ó que se suma unha inversión importante en enerxía fotovoltaica. No Campus de Vigo (tanto en Marcosende coma no campus histórico) a aposta foi mais decidida cara a enerxía fotovoltaica. No programa de goberno figuran as ampliacións desta aposta, que esperamos axude a facer da nosa institución un exemplo de sustentabilidade, contribuíndo a baixar a pegada de carbono e tamén, por que non dicilo, a abaratar a factura enerxética, facendo a institución mais saneada e sostible, acorde cos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) da axenda 2030 e os novos programas europeos de investigación.

Se unha idea temos clara, e a de que gañar o futuro pasa pola igualdade de xénero. Non só pola igualdade lexislativa, senón pola igualdade real, sen teitos de cristal e sen fendas salariais. É certo que a Universidade de Vigo é, de seu, un exemplo de boas prácticas en moitos eidos, pero sentimos especial orgullo por varios avances cara esa igualdade real. En primeiro lugar, coa cátedra de estudios feministas asinada coa Deputación de Pontevedra, e en segundo, a través das achegas do pacto de Estado que nos fixo chegar a Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia. Co esforzo da unidade de igualdade, puxéronse en marcha estudos e unidades didácticas que mellorarán ese camiño para o futuro. Queremos agradecer as achegas desinteresadas de distintas persoas da comunidade universitaria que, desde posicións en política universitaria non sempre coincidentes coas nosas, apoiaron a posta en marcha das medidas tomadas. Queremos subliñar aquí algunhas apostas do equipo, coma a medida positiva, xa aplicada para a produción de investigación e de transferencia no ano 2020, que supón que as persoas que teñan perda de produción trala maternidade podan recibir as mesmas puntuacións que obtiveran en anos anteriores. Subliñar tamén a posta en marcha das 5 salas de lactación nos tres campus ou de diversas medidas de conciliación. E esperamos moito das unidades didácticas que están a ter un seguimento extraordinario polo estudantado, PAS e PDI. Aspiramos a unha sociedade igualitaria, comezando pola nosa propia institución.

Hai unha serie de accións que demostran o bo facer da institución. Xa se fixo referencia a aprobación polo  Claustro do plan estratéxico, que alumeará o camiño para os vindeiros anos. A creación da Oficina de Proxectos Internacionais está a permitir a mellora do traballo do noso persoal investigador, como o demostra o éxito nas exixentes convocatorias dos programas europeos. E, co esforzo de todas as persoas que investigan, acadamos mellora no ránking de Shanghai, no que aspiramos a seguir subindo. E estamos entre as tres universidades máis transparentes de España, segundo as clasificacións independentes.

Por suposto, quedan cuestións pendentes. Por iso queremos seguir profundando na mellora continua a todos os niveis. E facelo cunha perspectiva de xénero, colocando a nosa institución coma un referente en igualdade. Continuar a aposta polo galego, apoiando á cultura propia. E tamén facendo avances na internacionalización a todos os niveis, atraendo estudantes, persoal docente e investigador e persoal de administración e servizos de outros países. Son retos da maior importancia, e pensamos que poden levarse a cabo entre todas e todos, cos nosos sinais de identidade: bo goberno, diálogo e negociación.


Contidos:
1. Gobernanza: bo goberno e transparencia
2. Xestión
3. Plan de Investigación, Transferencia e Innovación 
4. Docencia
5. PDI
6. PAS
7. Estudantado
8. Sostibilidade e sociedade
9. Infraestruturas
10. O Plan Estratéxico e as liñas xerais
11. O galego, a lingua propia da Universidade de Vigo
12. A igualdade, eixo básico do futuro da nosa institución
13. A internacionalización
Comentarios