Saltar ao contido principal

Transferencia


ObXeCtivo 1.
Potenciar novas fórmulas de colaboración co teCido empresarial.

CompromisoS:
·       Promover e xestionar a relación entre a Universidade de Vigo, os organismos públicos de investigación, centros tecnolóxicos e mundo empresarial no ámbito investigador e tecnolóxico, e difundir os seus resultados. Os programas desta liña de actuación serán xestionados desde a OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación).
·       Establecer puntos de encontro en forma de foros, xornadas..., entre os grupos de investigación e o tecido empresarial para identificar conxuntamente necesidades e oportunidades de novos proxectos, así como promover a cultura da investigación colaborativa coas empresas e promover unha formación do persoal universitario adaptada ás necesidades do sector produtivo.
·       Regulamentar e fomentar o patrocinio e o mecenado como novas formas de financiamento na universidade.
·       Asinar un convenio de colaboración coa Fundación Empresa-Universidade Galega (Feuga), semellante ao que xa tivemos no pasado e seguen tendo as outras universidades galegas, que permita utilizar de novo este organismo como vía de xestión de proxectos con empresas.
·       Redefinir o papel da Fundación da Universidade de Vigo (Fuvi) como elemento facilitador da colaboración entre os grupos e as empresas.

ObXeCtivo 2.
APOSTAR DECIDIDAMENTE POLA creación de spin-off E start-up da universidadE.

CompromisoS:
·       Apoiar e facilitar o labor administrativo á comunidade universitaria para a creación de novas empresas de base tecnolóxica.
·       Establecer recoñecementos docentes para aqueles membros do PDI que tenten pór en marcha unha empresa de base tecnolóxica.
·       Crear e dotar adecuadamente espazos de co-working nos diferentes Campus da Universidade de Vigo para fomentar a maduración de ideas que poidan dar lugar a futuras empresas.

ObXeCtivo 3.
APOSTAR POLO INCREMENTO de patentes E modelos de utilidadE.

CompromisoS:
·       Crear unha Unidade de Protección de Resultados que teña por misión apoiar e facilitar os estudos e trámites administrativos necesarios para a solicitude de novas patentes e modelos de utilidade.
·       Considerar as patentes e modelos de utilidade como méritos de especial relevancia dentro dos mecanismos de recoñecemento da actividade de transferencia.

ObXeCtivo 4.
Potenciar os doUtoraMENTos industriaIs E vincular os TFG E TFM con necesidades concretas das empresas E ENTIDADES.

CompromisoS:
·       Potenciar a definición de programas de doutoramento que teñan en conta na definición das súas liñas de investigación as necesidades específicas dos sectores empresariais que teñan unha consideración de estratéxicos pola Universidade.
·       Fomentar a vinculación das temáticas das ofertas de Traballos Fin de Grao e Traballos Fin de Mestrado ás necesidades das empresas con relacións coa universidade, co obxectivo de poder realizar estes traballos dentro da empresa como compoñente adicional de formación e vía de incorporación ao mundo laboral.
·       Pór en marcha un Programa de axudas predoutorais para a realización de teses en colaboración con institucións, empresas ou entidades.

ObXeCtivo 5.
INCREMENTAR a transferencia de coÑECEMENTO nos ámbitos dAS humanidades E DAS ciencias sociaIs.

CompromisoS:
·       Definir unha estratexia de difusión das capacidades e potencialidades dos grupos de investigación dos ámbitos das humanidades e das ciencias sociais orientada ao tecido empresarial.
·       Establecer mecanismos para o fomento da cultura da transferencia de resultados naqueles grupos de investigación que o requiran, e que poderán orientarse pola vía da formación ou ben da colaboración interdisciplinaria con grupos que xa teñan ampla experiencia na relación con empresas.

ObXeCtivo 6.
RecoÑECEMENTO do labor de transferencia do coÑECEMENTO.

CompromisoS:
·       Incentivar o profesorado para a consecución de sexenios de transferencia e a mellora na súa actividade de transferencia de coñecemento.
·       Definir un Programa de Avaliación da Produción de Investigación e de Transferencia que, en canto á actividade de transferencia, considere como méritos principais os contratos con empresas e as patentes e a súa relevancia.

ObXeCtivo 7.
AXilizar a Xestión dE PROXECTOS.

CompromisoS:
·       Elaborar unha nova normativa co obxectivo básico de simplificar os trámites para formalizar as colaboracións coas empresas (proxectos, informes, cursos...). Simplificar, en consonancia, os formularios e contratos-tipo utilizados na actualidade.
·       Crear unha Oficina de Xestión Integral de Proxectos e Contratos de I+D+i, que asuma as función de xestión administrativa, económica e xustificativa de todos os proxectos e contratos da Universidade, integrando a estrutura periférica dos Campus.
·       Aproveitar o impulso previsto no ámbito da dixitalización e administración electrónica na universidade para dar soporte aos diferentes procesos de formalización, seguimento e xestión asociados ás diferentes modalidades de colaboración con empresas.

ObXeCtivo 8.
Promover a transferencia interuniversitaria coas oUtras universidades galegas.

Compromisos:
·       Promover e incentivar as relacións entre as OTRI das universidades galegas como unha forma de atender ás necesidades do tecido empresarial galego.Comentarios