Saltar ao contido principal

Sostibilidade


OBXECTIVO 1.
Conseguir edificios SOSTIBLES E renovables.

CompromisoS:
·       Estudar a posibilidade de implantar instalacións de enerxía renovable (solar fotovoltaica/eólica) que cubran a demanda eléctrica dos edificios. O obxectivo é que ao rematar o mandato haxa, cando menos, un edificio en cada Campus onde a electricidade se xere completamente por medio de fontes renovables.
·       Avanzar na implantación de sistemas centralizados de calefacción (district heating) baseados en enerxía renovable (biomasa/solar térmica/xeotérmica) que cubran a demanda térmica dos edificios. O obxectivo é que ao rematar o mandato haxa, cando menos, algúns edificios conectados en cada Campus nos que a calefacción se consiga por medio de fontes renovables.
·       Establecer colaboracións coas administracións correspondentes e traballar coas empresas subministradoras de enerxía eléctrica e térmica do sur de Galicia para conseguir os compromisos anteriores.

OBXECTIVO 2.
Potenciar os espaZos verdes.

CompromisoS:
·       Converter os nosos Campus en lugares de traballo, estudo e reunión máis agradables. O aumento das zonas verdes é un elemento básico para o benestar da poboación. Permite un dobre efecto, por unha banda, unha diminución nos niveis de contaminantes atmosféricos e, por outra, unha mellora psicolóxica positiva para o equilibrio das persoas.
·       Harmonizar e conxugar os espazos de aparcamento coas zoas verdes, dotando dun maior número de prazas de aparcamento aqueles centros en que sexa necesario, sen minimizar a presenza de árbores, céspede...
·       Aproveitar a situación dos Campus como eixes de mellora da nosa comunidade, converténdose en verdes, accesibles favorecendo a súa configuración como puntos de reunión e encontro co conxunto da sociedade, e ofrecendo unha visión amable, humana e saudable.

OBXECTIVO 3.
Proseguir COas medidas de aForro enerXético XA iniciadas.

CompromisoS:
·       Implementar tecnoloxía domótica como ferramenta de aforro enerxético xeneralizado.
·       Mellorar a xestión dos consumos de auga e luz das instalacións.
·       Fixar obxectivos de consumo e valoración periódica dos mesmos. Parte dos aforros conseguidos na factura repercutirán no orzamento do centro que os xere.
·       Promover o cambio de instalacións de gasóleo a gas natural naqueles centros en que non sexa posible o district heating renovable

OBXECTIVO 4.
MEDIDAS CARA A UN transporte SOSTIBLE AOS CAMPUS.

CompromisoS:
·       Realizar unha análise do funcionamento actual dos servizos de transporte aos Campus e estudar medidas para ampliar as prestacións. Neste sentido, negociar cos concellos e as empresas de transporte de viaxeiros a oferta de novas liñas e maiores frecuencias durante o período lectivo.
·       Analizar a posibilidade de crear un servizo de transporte interCampus.
·       Traballar a prol do establecemento de novas liñas con concellos limítrofes aos Campus cos que actualmente non dispoñen de liñas de transporte, e facer un estudo para detectar carencias nas xa existentes, con vistas á súa mellora.
·       Promover a compartición de vehículos particulares entre o alumnado, utilizando aplicacións propias desenvolvidas pola Universidade de Vigo.

OBXECTIVO 5.
CONSIDERAR o uso de MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTIBLE dentro dos CAMPUS.

CompromisoS:
·       Facer un estudo dos hábitos e posibilidades do uso da bicicleta eléctrica como medio de transporte da comunidade universitaria no interior dos Campus.
·       Construír unha fotolineira en cada Campus (punto de recarga de vehículos eléctricos con luz solar).

OBXECTIVO 6.
Crear zoNas concretas nos Campus onde se PROPOÑAN novas ideas.

CompromisoS:
·       Crear zonas en cada un dos Campus onde se implanten novas ideas no ámbito da sostibilidade, e relacionadas coas liñas de investigación da universidade, como poden ser cilindros de microalgas, árbores fotovoltaicas... Estes proxectos deben involucrar diversos ámbitos e cumprir unha función de exemplo para a sociedade.
·       Fomentar a posterior extensión destas experiencias aos concellos interesados, tanto para a súa implantación nas cidades, como para o seu traslado ao rural.

OBXECTIVO 7.
MeLLorar nO índice das Universidades Verdes GreenMetric Ranking of World Universities.

CompromisoS:
·       Implementar e traballar na mellora das medidas de sostibilidade ambiental e de redución de consumos, para mellorar a posición da universidade no ranking GreenMetric que valora as políticas de sostibilidade ambiental dos centros de educación superior a nivel mundial.
·       Concienciar a comunidade universitaria na defensa do clima con pequenas medidas que permitan a redución do consumo eléctrico de luz, calefacción e aire acondicionado, co conseguinte aforro.

OBXECTIVO 8.
Incorporar a sostibilidadE NA FORMACIÓN DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA.

CompromisoS:
Avanzar na implantación de ensinanzas que aseguren que todo o alumnado e persoal dispoñan de coñecementos sobre desenvolvemento sostible, así como da adecuada concienciación neste aspecto.

Comentarios