Saltar ao contido principal

Servizos á comunidade universitaria


Obxectivo 1.
Configurar a BibLioteca Universitaria como un Centro de Recursos para a Aprendizaxe e a Investigación.

CompromisoS:

·       Promover a evolución da Biblioteca Universitaria como un Centro de Recursos para a Aprendizaxe e a Investigación, en liña coas tendencias actuais nas mellores universidades. Para iso, encargarase ao persoal implicado un plan que defina a adecuada colaboración entre os servizos propios da biblioteca e os relacionados coas TIC e as técnicas audiovisuais orientadas á docencia e á investigación para dar soporte integral ás actividades académicas.
·       Deseñar e manter un repositorio xeral da Universidade de Vigo de recursos orientados tanto á docencia coma á investigación que permita, entre outras cousas, aumentar a visibilidade dos traballos realizados pola comunidade científica e o alumnado.
·       Aumentar o número de recursos e coleccións dispoñibles mediante acordos coa Xunta de Galicia e o Estado español.
·       Proseguir co labor de formación da comunidade universitaria para conseguir a mellor utilización dos recursos e servizos dispoñibles ou que se oferten no futuro.
·       Proseguir coa adecuación dos espazos e equipamento das diferentes bibliotecas para un mellor desempeño do seu persoal e dispor de mellores contornos para o aprendizaxe.
·       Apoiar a Alcaldía na petición dunha Biblioteca Pública nos edificios dos antigos xulgados de Vigo como pulmón de espazos para os estudantes da universidade.

OBXECTIVO 2.
a UniversidadE como Xerador E difusor da cultura.

CompromisoS:
·       Presentar a universidade como un foco de formación, creación e difusión cultural.
·       Organizar actividades e exposicións que difundan o que é a universidade estimulando a participación institucional.
·       Configurar unha oferta cultural específica para cada Campus.
·       Contribuír a difundir a imaxe da Universidade de Vigo mediante tendas propias xestionadas polas delegacións de alumnado.

OBXECTIVO 3.
a UniversidadE como entidadE saudable: deportes.

CompromisoS:
·       Estudar as necesidades no referente a actividades deportivas para os distintos colectivos da universidade co fin de deseñar unha oferta ampla e variada orientada a fomentar a práctica deportiva e o benestar.
·       Mellorar as instalacións de uso deportivo, incidindo no seu adecuado mantemento e ampliándoas se fose necesario.
·       Fomentar a participación da comunidade universitaria tanto nas actividades deportivas, como nas diversas competicións tanto orientadas a deportistas de alto nivel, como a afeccionados e a deportistas con discapacidade.

OBXECTIVO 4.
OS SERVIZOS INFORMÁTICOS E DE COMUNICACiÓNS COMO ELEMENTO ESTRATÉXICO.

Compromisos:
·       Implantar un sistema de medición do grao actual de implantación e uso dos diferentes servizos TIC da Universidade de Vigo.
·       Definir un Plan de optimización das TIC na universidade, que faga especial incidencia no aproveitamento do potencial dos nosos servizos con vistas á implantación da administración dixital e o soporte á innovación docente e a docencia virtual.
·       Implicar o persoal dos servizos na definición de plans de formación en novas tecnoloxías orientados ao persoal (PAS e PDI).
·       Optimizar e implantar novas tecnoloxías na rede de comunicacións, mellorando os servizos de rede e de xestión en liña e apostando pola implantación dun sistema de mellora continua.

OBXECTIVO 5.
Residencias e comedores universitarios.

CompromisoS:
·       Estudar a adecuada atención, por parte das residencias e dos comedores, ás necesidades de persoas con necesidades específicas.

·       Integrar as residencias e os comedores universitarios, como servizos esenciais xestionados en réxime de concesión, na política de xestión da calidade da universidade.

Comentarios