Saltar ao contido principal

Responsabilidade Social, Participación e Comunicación


OBXECTIVO 1.
DAR O SALTO CARA A UN PLAN DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO SÉCULO XXI.

COMPROMISOS:
·       Considerar a RSU non como unha moda máis, nin como unha presión social, senón como unha convicción. Porque só así poderá a Universidade de Vigo recuperar unha confianza social que pouco a pouco se lle escapa.
·       Avanzar cara a un cambio de paradigma tan necesario: pasar dunha universidade intramuros cara a unha universidade comprometida coa dinámica da nosa sociedade e con lograr transformacións profundas nos futuros profesionais. Cos obxectivos de sostibilidade e a participación incorporados ao noso ADN. Unhas actividades de RSU en que basicamente se empreguen metodoloxías activas, participativas, colaborativas e que utilizarán os principios básicos da economía circular.
·       Elaborar o Código Ético da Universidade de Vigo, mediante un proceso de participación aberto á comunidade universitaria e que permitirá establecer un debate sobre os nosos valores, o seu peso real e a súa relevancia. O código ético non é unha norma xurídica, senón unha compilación de normas e principios que teñen que orientar a convivencia entre as diferentes persoas e colectivos da universidade. Así mesmo, o código tamén orientará as relacións da universidade e o seu persoal coas entidades e empresas externas que prestan servizos ou colaboran coa universidade.
·       Crear una Comisión de Ética e Responsabilidade Corporativa
·       Promover a cooperación e a Responsabilidade Social como competencia transversal dos programas formativos, de tal maneira que impregne o modelo pedagóxico.

Obxectivo 2.
Definir un PLAN INTEGRAL de comunicación PARA A UNIVERSIDADE.

Compromisos:
·       Crear un Plan Integral de Comunicación que defina as liñas estratéxicas para a divulgación e coñecemento de todas as actividades e potencialidades da nosa universidade.
·       Dar a coñecer a universidade ao exterior, difundindo e defendendo intereses propiamente universitarios.
·       Aproveitar as posibilidades que o uso das redes sociais e as TIC proporcionan con vistas á adecuada conexión coas novas xeracións de estudantes.
·        Establecer vías e canles de comunicación que favorezan a colaboración entre a universidade e personalidades da cultura e a sociedade galega, nos seus diferentes sectores profesionais, así como cos diversos axentes económicos, sociais e culturais da nosa zona de influencia.
·       Analizar a eficacia e o custo das accións comunicativas que se implementen e o nivel de coherencia institucional das mensaxes lanzadas.
·       Formar o persoal responsable dos perfís en redes sociais da universidade no traballo de community management e social management.
·       Implantar un sistema de xestión de crises de reputación nos medios sociais, para poder resolver con solvencia e orientación as crises 2.0.
·       Implantar novas formas de fomento da imaxe da Universidade de Vigo, como poden ser o intercambio de experiencias artísticas, deportivas e musicais con outras universidades e centros de formación, ou o patrocinio e mecenado deportivo.
·       Crear un servizo propio de protocolo, aproveitando os recursos internos, para afrontar con éxito os actos institucionais e eventos de relevancia académica.

Obxectivo 3.
Mecanismos efectivos e PartiCIpAtivos para difundir a actividade E A IMAXE da Universidade.

Compromisos:
·       Comunicación con todos os grupos de interese, establecer procesos dialóxicos para que a comunicación sexa bidireccional.
·       Habilitar canles e ferramentas de comunicación inclusivas e democráticas. Contar con plataformas dixitais para a construción colectiva do proceso participativo institucional, nas que estea dispoñible en aberto o material formativo e as diferentes propostas que se vaian xestando, axeitadamente organizadas por temáticas, para que poidan compartirse e ampliarse.
·       Manter o DUVI como mecanismo de difusión da información de interese para a comunidade universitaria e a sociedade, asegurando a súa independencia do goberno universitario.
·       Transmitirlle á sociedade que a Universidade de Vigo é unha institución de prestixio en todas as facetas da súa actividade (investigación, transferencia, calidade, innovación docente, xestión...) e involucrar a cidadanía a través de actividades de divulgación e difusión: Semana da Ciencia, Aulas Abertas, Concursos, Talleres, programas de Ciencia no Rural, Museo Itinerante da Ciencia, Olimpíadas do Saber, Xornadas de Orientación Vocacional...
·       Crear programas de axudas para a difusión das actividades científicas enmarcadas nas celebracións anuais (Semana da Ciencia, Día da Muller Traballadora, noite do persoal investigador, conmemoracións dos anos internacionais proclamados pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas no campo da ciencia e da tecnoloxía).
·       Establecer un mecanismo de Premios á difusión da investigación científica, tecnolóxica, xurídico-social, humanística (Premios Marie Curie, Hedy Lamarr...).
·       Proxectar as actividades de extensión universitaria xa sexan de carácter cultural, deportivo, académico, voluntariado…, a fin de obter unha mellor imaxe pública.
·       Colaborar na expansión do potencial creativo das persoas tituladas pola Universidade de Vigo, con especial atención e promoción institucional das súas obras e creacións artísticas.
·       Xerar marca coa creación dunha tenda virtual e de tendas físicas nos Campus con material promocional coa identidade corporativa integrada. Crear un mercado de troco a través dun foro que se habilite nese espazo.
·       Celebrar o día da Universidade de Vigo nas tres cidades onde están presentes os Campus universitarios. Será unha xornada de portas abertas para toda a cidadanía que permitirá promover a oferta académica, os traballos e as actividades que conforman a vida universitaria.
·       Impulsar unha participación máis activa e unha presenza máis visible nos Festivais de Cine de Ourense, no Play-Doc de Tui e no Festival de Cans; colaborando así mesmo con cineclubs de referencia na organización de ciclos e xornadas cinéfilas. Potenciar a Mostra Internacional de Teatro Universitario (MITEU).
·       Organizar actos oficiais como exposicións, actuacións teatrais, ciclos de cine, lecturas, concertos co fin de promover a cultura e o idioma galego, así como os dos países que teñan algunha relación estable coa Universidade de Vigo.
·       Intensificar e mellorar a calidade das informacións compartidas cos medios de comunicación e instaurar unha maior transparencia por parte do goberno da universidade á hora de tratar cos periodistas.

Obxectivo 4.
COOPERACIÓN E comunicación Ao serviZo dA comunidadE.

Compromisos:
·       Establecer convocatorias abertas, non só á comunidade universitaria, para a presentación de propostas e a participación no desenvolvemento cooperativo de proxectos.
·       Ofrecer aulas, en horario en que estean libres, para o encontro de colectivos sociais.
·       Proxecto "Uvigo na Rúa": ocupación consensuada do espazo público mediante a celebración das clases e as actividades universitarias nos puntos máis emblemáticos das cidades e a contorna, durante unha semana de cada curso.
·       Fomentar as prácticas sociais e o voluntariado. Estimular as relacións e colaboracións con entidades, institucións e ONG que formen parte do tecido social da contorna.
·       Apoiar a busca de financiamento para proxectos universitarios de cooperación para o desenvolvemento.
·       Facer un seguimento do impacto social da investigación realizada na nosa universidade.
·       Arroupar e promover as festas patronais de cada centro.
·       Promover e fomentar a reutilización, xunto coa educación ambiental na comunidade universitaria e a sociedade mediante actividades formativas, xornadas informativas e campañas de concienciación.
·       Axudar a impulsar o Programa de Voluntariado e Cooperación Ambiental, con medidas de actuación social destinadas á protección da contorna.

OBXECTIVO 5.
Creación de Material COMUNICATIVO de calidade.

Compromisos:
·       Potenciar a elaboración de produción cultural propia de calidade (documentais, exposicións, recuperación do patrimonio artístico...).
·       Crear contido propio para a UVigo Tv coa produción de pezas audiovisuais de diferentes formatos máis aló de cubrir retransmisións en directo ou dar cobertura a eventos universitarios, como poden ser web series o un programa contedor con seccións específicas e periodicidade mensual.
·       Asumir de xeito centralizado o traballo de deseño e creación de material publicitario das titulacións e centros, de acordo con criterios uniformes de imaxe corporativa e contidos, incluíndo os sitios web dos diferentes Campus, centros e departamentos.
·       Explicar de forma clara a estrutura, organización e actividade da universidade. Crear unha sección na páxina principal do portal web institucional en que estean dispoñibles materiais divulgativos que expliquen de forma atractiva e clara as funcións e estrutura da universidade (mapas interactivos, dicionarios interactivos sobre a institución, sección "A universidade dos nenos e nenas", con material descargable como xogos, curtametraxes, cómics, recursos para escolas e familias...).
·       Facer máis accesibles os datos do portal de transparencia. Establecer relacións entre unidades de gasto e servizos aos que estean destinadas as partidas orzamentarias. Crear un buscador de datos, utilizar gráficos e ilustracións. Ofrecer a posibilidade de facer comparativas etc.

OBXECTIVO 6.
Estratexia de comunicación CO Alumnado ACTUAL OU FUTURO.

Compromisos:
·       Promoción no ámbito da educación secundaria e o bacharelato de actividades orientadas a dar a coñecer as titulacións e posibilidades da universidade. Neste mesmo sentido, incrementar a presenza en feiras e salóns de estudantes. Apoiar os programas de vocacións científicas da xuventude.
·       Mellorar o posicionamento da Universidade de Vigo en banners e buscadores, e crear unha campaña de promoción das titulacións baseada na xeolocalización en redes sociais no período previo á matrícula.
·       Pór en marcha un Plan Especial de Captación de Alumnado nacional e estranxeiro, para as titulacións oficiais e ensinanzas propias a través de instrumentos como as redes sociais e a comunicación alternativa.
·       Potenciar, promover e visualizar a participación estudantil en eventos e proxectos da universidade, actividades solidarias, voluntariados, programas europeos...
·       Fomentar a apertura de medios de comunicación entre os estudantes, especialmente cos seus representantes, para promover actividades das asociacións, informar do traballo dos representantes estudantís...

OBXECTIVO 7.
Estratexia de comunicación PARA A IGUALDADE de Oportunidades.

Compromisos:
·       Transmitir unha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das mulleres e homes na comunidade universitaria.
·       Promover o coñecemento e a difusión do principio de igualdade entre mulleres e homes mediante campañas institucionais que inclúan a erradicación da violencia de xénero.
·       Definir estratexias para a visualización da presenza da muller nos diversos ámbitos da vida académica.
·       Defender activamente o uso da linguaxe en forma non sexista.
·       Establecer un programa "Universidade e sociedade en feminino" co obxectivo principal do reforzo do contacto da comunidade universitaria con asociacións de mulleres externas á universidade.
·       Colocar cartelería informativa en braille en todos os centros e instalacións, e subtitular toda a información oficial da universidade.
·       Avanzar na incorporación de intérpretes de signos nos actos oficiais da universidade, tratando de promover a súa habilitación regular para estes eventos.
·       Realizar campañas de sensibilización e eliminación de estereotipos en relación coas persoas con discapacidade, en situación de dependencia e o colectivo LGBTI.

Obxectivo 8.
Avanzar PARa facer da normalización lingüística unha realidade.

Compromisos:
·       Crear o Servizo de Normalización Lingüística na Universidade de Vigo, tal como recollen os Estatutos en vigor.
·       Potenciar a formación no coñecemento do galego establecendo cursos específicos orientados a diferentes colectivos, ámbitos e niveis de coñecemento.
·       Establecer unha convocatoria específica para a celebración de reunións, xornadas, encontros e outras actividades que permitan o fomento e o intercambio de experiencias na normalización e uso da lingua galega na docencia, a investigación e a xestión.
·       Crear un programa de edición de publicacións e vocabularios de terminoloxía científica e tecnolóxica orientados a servir de apoio á docencia nas diferentes titulacións.
·       Pór en marcha medidas para o fomento do uso do galego na docencia e a investigación, en forma de axudas para a tradución de material e para a realización de traballos nesta lingua por parte do alumnado.
·       Orientar a estratexia institucional de comunicación da universidade para utilizala como ferramenta básica de fomento do uso do galego na universidade e na sociedade.
·       Establecer, dentro do Plan de Internacionalización da Universidade, medidas efectivas para a proxección e coñecemento do idioma galego no estranxeiro.

·       Aproveitar o potencial da nosa universidade como institución en que a lingua propia é o galego para establecer como países preferentes á hora de captar alumnado e establecer convenios os países de fala portuguesa.

Comentarios