Saltar ao contido principal

O Persoal Docente e Investigador


ObXeCtivo 1.
DEfinición dunHa verdadeIra política dE RECURSOS HUMANOS en torno a unHa Planificación dO CADRO de PDI.

COMPROMISOS:
·       Consideración dos procesos de negociación colectiva real como mecanismo básico para a consecución de acordos de consenso en todos os aspectos relacionados co PDI. Neste senso, promover a creación, dentro das mesas de negociación, de comisións específicas para tratar problemáticas propias dos diferentes colectivos.
·      Definir unha política de persoal plurianual baseada nuns criterios claros, obxectivos e estables no tempo, e que estea fundamentada nos principios de igualdade, mérito e capacidade.
·       Elaborar unha Relación de Postos de Traballo do PDI, que defina o Cadro Teórico de Persoal que a Universidade de Vigo necesita cun horizonte temporal amplo e que permita, por tanto, definir as necesidades de contratación e consolidación a medio prazo, o que constituirá, por primeira vez en anos, unha verdadeira política de persoal.
·       Considerar para a definición do Cadro Teórico de Persoal as necesidades asociadas ás diferentes actividades que o persoal académico realiza: docencia, investigación, transferencia, xestión e formación propia. A base de cálculo será unha dedicación docente máxima de 240 horas e tamén se contemplará unha folgura na capacidade docente dos departamentos, que podería ser dun 10% para poder atender situacións sobrevidas, ou garantir dereitos do persoal, como é o do ano sabático.
·       Elaborar un Plan Director do Cadro de PDI que tomando como base uns criterios obxectivos, estables e consensuados, as necesidades reflectidas no Cadro Teórico e as previsións de evolución dos cadros de persoal actual (xubilacións, consolidacións previstas...), constitúa a ferramenta básica para definir a oferta anual de prazas de contratación e consolidación do persoal académico.

OBXECTIVO 2.
Definición dunHa carreIra académica con criterios claros E estables de promoción.

Compromisos:
·       Considerar a promoción do profesorado como un dereito individual e innegociable, tal como establece o Estatuto Básico do Empregado Público,[1] que se adquire no momento de obter a acreditación correspondente, aínda que a súa execución efectiva dependa das normativas en vigor e dos orzamentos xerais da universidade.
·       Consensuar uns criterios, para que sexan duradeiros no tempo, e que permitan exercer o dereito á promoción seguindo unha listaxe baseada na data de acreditación, o que garantiría os principios de obxectividade e transparencia que a lei esixe. Ademais permitirá que todo o persoal poida facer unha estimación do tempo necesario para a saída a concurso dunha determinada praza.
·       No caso concreto da bolsa de persoal acreditado para os Corpos Docentes Universitarios (Titular e Catedrático) existente na actualizade na Universidade, o noso compromiso é facer efectivo o dereito á promoción do profesorado con vinculación permanente e a tempo completo no menor prazo posible, sacando a concurso cada ano o máximo de prazas que permita a lei segundo a data de acreditación ata completar o devandito proceso.
Así, sobre a base da estimación de persoal acreditado actual para o corpo de Catedráticos de Universidade, o noso compromiso é crear todas as prazas necesarias para rematar coa bolsa de acreditados no ano 2020, sempre que as restricións legais o permitan.
No caso de acreditados para o corpo de Titulares de Universidade o noso compromiso é o de negociar con firmeza ante a Xunta e o Goberno Estatal para que as taxas de reposición non afecten a estas promocións, ao non supoñer un custo económico adicional para a universidade.
·       No relativo ao PDI contratado, o actual Regulamento de Profesorado xa establece unha carreira docente clara con recoñecemento do dereito á promoción no momento de cumprir as condicións necesarias, para o Profesorado Axudante Doutor. Cumpriremos, como non podía ser doutra maneira, estes compromisos no menor prazo posible que a normativa estatal e autonómica vixente en cada momento o permitan.

OBXECTIVO 3.
Captación E retención de talento CON VISTAS Á SÚA INCORPORACIóN Á CARREIRA ACADÉMICA.

Compromisos:
·       Establecer programas centralizados e incluír dentro dos contratos-programa cos centros e departamentos mecanismos para a planificación adecuada da captación, incorporación e formación do novo persoal, tendo en conta as peculiaridades e posibles dificultades de captación de cada ámbito. Neste senso, definir unha estratexia de participación da universidade nos programas de formación e incorporación de persoal investigador da Xunta de Galicia e outras administracións, para captar persoal nas áreas e ámbitos máis deficitarios ou ben con dificultades para captar persoal formado.
·       Elaborar un Plan de Promoción de Profesoras/es Asociadas/os ás figuras de profesorado consolidables, similar ao que xa existe noutras universidades, especificamente dirixido a Profesoras/es Asociadas/os con contrato en vigor, que obtivesen a acreditación correspondente e que teñan unha experiencia docente e investigadora recoñecida na Universidade de Vigo. Neste plan convocaranse prazas con base nunha listaxe de prelación definida seguindo os criterios que estableza o Plan Director dos Cadros de PDI.
·       Elaborar un Plan de Promoción de Persoal Investigador Destacado/Distinguido ás figuras de profesorado consolidables, para quen obtivese a acreditación correspondente e quen teña unha experiencia investigadora de especial relevancia, sobre a base de criterios obxectivos definidos, e que poderán ser distintos para cada ámbito.
·       Negociar coa Xunta de Galicia o financiamento de plans de contratación para o persoal que remata os seus contratos ao abeiro de programas de incorporación ou formación de persoal investigador e que obteñan a acreditación ou avaliación positiva correspondente. As figuras que se utilizarán serán ou ben de Profesorado Axudante Doutor ou ben figuras de investigador/a creadas ao abeiro da Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.[2]

OBXECTIVO 4.
redefiniCIÓN dos criterios de cálculo dA Dedicación E dA asignacion docente.

Compromisos:
·       Limitar no primeiro POD que fagamos a capacidade docente do PDI a un máximo de 280 horas, mantendo ao mesmo tempo as dedicacións actuais para o resto do profesorado.
·       Igualar as condicións do corpo de Catedráticos no referente á dedicación ás do Profesorado Titular. Non atopamos sentido a que nas mesmas condicións (número de sexenios) unha/un catedrática/o se vexa prexudicada/o polo mero feito de selo.
·       Establecer un límite, que negociaremos e definiremos nunha próxima normativa de POD, ao número máximo de materias que impartirá o persoal docente nun cuadrimestre, salvo para aquel que o solicite expresamente.
·       Establecer uns criterios claros, estables e obxectivos para o cálculo da dedicación docente anual do PDI, que considerarán todas as actividades docentes (grao, mestrado, doutoramento, practicum, TFG, TFM) adecuadamente dimensionadas.
Esta dedicación docente, en todo caso, englobarase dentro duns criterios máis xerais que terán en conta a globalidade das actividades realizadas polo PDI: docencia, investigación, transferencia, xestión e formación propia, e que supoñerán unha reformulación das actuais normativas de recoñecementos en POD a partir dun catálogo completo de actividades realizadas polo profesorado.
·       Considerar todas as actividades docentes (dirección de TFG, TFM, atención de materias en extinción, prácticas en empresa…) como actividades docentes ordinarias que formarán parte do POD que anualmente se encargue aos departamentos.
·       Establecer uns criterios comúns de asignación da docencia ao profesorado por parte dos departamentos co fin de tentar minimizar a conflitividade habitual asociada a este proceso.
·       Facer publicamente accesible a través da páxina web da universidade toda a información sobre os POD, como parte da nosa aposta pola transparencia.

OBXECTIVO 5.
AvalIación da actividadE do pdi OrientadA Á excelencia.

Compromisos:
·       Establecer mecanismos de avaliación global da actividade do PDI (docencia, investigación, transferencia, formación propia e xestión).
·       No referente á avaliación da actividade docente, entendemos que esta debe xirar en torno ao programa Docentia, malia considerarmos necesario cambiar o enfoque que a Universidade de Vigo está tomando no referente á súa implantación. Así, non a utilizaremos máis como ferramenta de avaliación no seu formato actual, e acometeremos una simplificación profunda, pero, por riba de todo, un cambio de filosofía, presupoñendo por defecto a competencia e o cumprimento docente do PDI.

OBXECTIVO 6.
establecer polÍticas efectivas de Formación do pdi.

Compromisos:
·       Definir un modelo de formación do PDI que permita planificar as actividades formativas con vistas á consecución de obxectivos institucionais, como poden ser a mellora no desempeño, tanto a nivel colectivo como sectorial e individual. A formación do profesorado non pode deixarse nas mans do voluntarismo persoal á hora de definir a oferta.
·       Integrar nas políticas de formación do PDI accións específicas orientadas a atender as necesidades formativas específicas identificadas polos centros e departamentos.
·       Ter en conta os resultados obtidos nas diferentes actividades e programas referentes á calidade implantados na universidade á hora de definir a oferta formativa, e avanzar na idea de que as políticas de calidade deben ser un medio na procura da excelencia e non un fin en si mesmas.
·       Definir políticas específicas orientadas á formación inicial do PDI durante a súa etapa de incorporación á universidade.
·       Considerar a formación propia do PDI unha actividade académica ordinaria e, polo tanto, computala e avaliala como calquera outra.
·       Mellorar na formación do PDI en liderado, xestión das persoas e equipos directivos, xa que os equipos directivos dos centros, departamentos e outras unidades de investigación carecen desta formación interdisciplinaria necesaria para o bo desenvolvemento do seu cometido. Poñeremos en marcha un programa formativo modular adaptado a cada perfil de liderado e que aproveitará o potencial formativo neste eido da nosa universidade.
·       Avanzar na planificación dos cadros de persoal cara á situación en que todo o PDI a tempo completo vexa garantida a posibilidade de ter un ano sabático, como un elemento máis da nosa concepción da formación como parte esencial da actividade do profesorado. Mentres isto non sexa posible, modificar os criterios de concesión de sabáticos, para que sexa un factor esencial o plan de actividades previsto.

OBXECTIVO 7.
meLLoraR as CondiciÓns de trabaLLo do pdi como mecanismo para recuperar a motivación.

Compromisos:
·       Por unha razón de xustiza, comezar a pagar, desde a paga extra de xuño de 2018, o complemento específico íntegro, incluíndo quinquenios e cargo académico, tal como fan o 73% das universidades españolas.
·       Crear o Centro de Atención ao PDI, como punto único de referencia de trámites administrativos, dentro do proceso de modernización e simplificación dos procedementos.

ObXeCtivo 8.
BENESTAR E Calidade de Vida.

Compromisos:
·       Mellorar a dotación dos programas de Acción Social, e negociar a posibilidade de incorporar novas prestacións.
·       Mellorar as condicións de atención sanitaria da comunidade universitaria con, entre outras, as seguintes medidas: procura de presenza de persoal sanitario de forma permanente nos Campus, cobertura cun seguro médico axeitado das posibles incidencias en viaxes ao estranxeiro, ou facer dos Campus espazos cardioprotexidos.
·       Implantar programas efectivos de promoción de vida saudable e de vixilancia da saúde.[1] BOE núm. 261 de 31/10/2015.
[2] Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. BOE núm. 131 de 02/06/2011.

Comentarios