Saltar ao contido principal

Investigación


ObXeCtivo 1.
Mellora e incentivación da actividade investigadora.

COMPROMISOS:
·       Actualizar e mellorar o Manual de Boas Prácticas na Investigación, incluíndo ferramentas que permitan velar polo seu cumprimento para acadar os máximos criterios de excelencia na investigación. Debe centralizar os datos de cada investigador/a dunha forma integral nun sistema informático. Incluirá, entre outras, normas para a recollida e custodia dos datos, difusión de resultados ou actividades de avaliación e revisión, así como un Código Ético na Investigación.
·       Ofrecer apoio ou incentivo aos grupos de investigación para permitirlles acudir ás convocatorias competitivas de proxectos de investigación autonómicos, nacionais e internacionais con garantías de éxito, así como apoio trala consecución dos proxectos.
·       Crear unha Oficina de Xestión Integral de Proxectos e Contratos de I+D+i, que asuma as funcións de xestión administrativa, económica e xustificativa de todos os proxectos e contratos de investigación da universidade, integrando a estrutura periférica dos Campus.
·       Elaborar un Programa de Axudas á Internacionalización e á preparación de proxectos de investigación internacionais que inclúa a identificación de oportunidades de novos proxectos e de creación de consorcios.
·       Crear un Programa de Mellora dos Procesos de apoio á consecución e xestión de proxectos nacionais e internacionais, que incluirá o asesoramento en todas as fases, incluída a de xustificación. Abranguerá tamén facilitar os procedementos de contratación de persoal con cargo a proxectos, así como todos os aspectos de xustificación do mesmo.
·       Definir un Programa de Proxectos de Investigación Precompetitivos que comprenda proxectos de investigación de grupos emerxentes (grupos que aínda non acadaran financiamento externo), proxectos de novas/os investigadoras/es (orientado a que empecen a actuar como IP de novas liñas de investigación), e proxectos de interese local ou rexional (orientados a contribuír ao desenvolvemento económico rexional e local).
·       Desenvolver un Programa de Financiamento de Infraestruturas de Investigación para a adquisición de infraestruturas centralizadas que aproveite as convocatorias europeas e nacionais, que prevexa ademais o establecemento de plantas piloto nos tres Campus (con certa incidencia posible tamén na docencia) e o cofinanciamento da renovación de material inventariable dos grupos.
·       Crear un Programa de Accións Complementarias para aquelas accións de difícil encaixe nas convocatorias de proxectos de investigación, como pode ser a reparación de material científico, ou axudas á utilización dos centros de apoio da universidade.
·       Potenciar as canles de comunicación existentes, como as revistas científicas propias.
·        Crear unha plataforma colaborativa para o intercambio de material e artigos de investigación, onde se compartan, por temática, calls for papers de revistas científicas, congresos..., e se dispoña de espazos para a proposta de temas, o debate...

OBXECTIVO 2.
Potenciación dos recursos humanos e retención de talento interno.

COMPROMISOS:
·       Potenciar e incrementar os recursos humanos dedicados á investigación, favorecendo o desenvolvemento da carreira investigadora en todas as súas etapas, evitando a fuga de cerebros nos que se fixese un investimento e que debe redundar no beneficio futuro da institución.
·       Crear un Programa de Bolsas de Iniciación á Investigación para estudantes de mestrado.
·       Establecer un Programa de Formación de Persoal Investigador, baixo a forma de contratos predoutorais.
·       Pór en marcha un Programa de Perfeccionamento e Mellora dos Currículos de doutores/as para que poidan acceder a programas competitivos do tipo de Starting and Consolidator Grants.
·       Convocar contratos de investigación HIPATIA para doutoras, coa intención de fomentar o equilibrio entre mulleres e homes na continuidade da carreira investigadora.

OBXECTIVO 3.
Atracción e captación de talento externo.

Compromisos:
·       Incorporar persoal investigador especializado para o desenvolvemento de liñas estratéxicas de investigación na Universidade de Vigo e para o desenvolvemento cultural, económico e social de Galicia, utilizando a figura de persoal investigador distinguido prevista na Lei da Ciencia e os contratos Beatriz Galindo do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de captación de talento internacional júnior e sénior, así como estudar a creación doutros perfís con especialización en investigación.
·       Facer unha aposta pola atracción de persoal investigador mediante o programa Oportunius da Xunta de Galicia para atraer un pequeno número de investigadoras/es highly cited, tentando facelo en eidos que xa son punteiros na nosa universidade.
·       Establecer un Programa de Atracción de Novas/os Investigadoras/es de alto nivel co obxectivo da súa posterior incorporación á carreira docente, tal como se establece no apartado de PDI. O obxectivo é atraer persoal investigador con proxectos do European Research Council (Starting, Consolidator e Advanced Grants), contratados Marie Curie e Ramón y Cajal, que serán a liña que preferentemente utilicemos para renovar o noso cadro de persoal naquelas áreas en que as necesidades docentes non sexan urxentes.
·       Impulsar un Programa de Captación de Persoal Investigador desde as agrupacións estratéxicas e os centros singulares de investigación que teñan avaliacións positivas dentro do programa nacional Ramón y Cajal. Estaremos en disposición de utilizar tamén a figura Parga Pondal se próximos gobernos autonómicos a volven poñer en marcha.

Obxectivo 4.
MoBilidade e Perfeccionamento do Persoal Investigador.

Compromisos:
·       Desenvolver unha estratexia xeral de internacionalización da investigación para fomentar e incentivar a mobilidade do persoal investigador e a potenciar a súa actualización, difusión de coñecementos e o intercambio científico.
·       Establecer un Programa de Axudas para realizar estadías breves en centros de investigación estranxeiros.
·       Ampliar o Programa de Estadías ou Visitas de persoal investigador doutros centros en departamentos e centros de investigación.
·       Pór en marcha programas tanto para a organización de congresos, seminarios e xornadas de carácter científico-técnico, como para a participación en congresos e reunións científico-técnicas de carácter internacional, con apoio na organización e xestión económica dos mesmos.

OBXECTIVO 5.
Recoñecemento da actividade investigadora.

COMPROMISOS:
·       Incentivar o profesorado con vistas á consecución de sexenios de investigación e á mellora na súa produtividade científica.
·       Definir un Programa de Avaliación da Produción de Investigación e de Transferencia baseado nuns criterios acordes cos 11 campos científicos CNEAI dos méritos relevantes para a consecución do sexenio, ao mesmo tempo que os méritos relativos a congresos e outros de menor importancia terán un peso cada vez menor ata a súa desaparición.
·       Recoñecer e recompensar a actividade investigadora de excelencia, ademais de coa avaliación da produción coa reversión dunha parte dos overheads xerados en proxectos de investigación ao grupo de investigación.
·       Establecer recoñecementos docentes para incentivar a consecución de proxectos na convocatoria H2020 ou semellantes, en especial cando a Universidade de Vigo sexa a líder do consorcio.


Obxectivo 6.
Liñas de Investigación Estratéxicas.

COMPROMISOS:
·       Prestar atención prioritaria, mediante a definición dunha planificación estratéxica, a especialización dos seus tres Campus (Vigo: Mar, Tecnolóxico e Biomédico, Ourense: Auga, Xurídico, Pontevedra: CREA S2i) e a configuración actual dos centros de investigación singulares, apostando polas unidades de investigación para contribuír a que a Universidade de Vigo sexa un referente a nivel internacional.
·       Crear o Centro de Investigación en Linguaxe, Tradución e Cognición como aposta estratéxica pola investigación de calidade nos ámbitos das Humanidades e Ciencias Sociais.
·       Facer unha reestruturación dos ámbitos de investigación, engadindo o ámbito da saúde, pola reordenación dos catro actuais (científico, tecnolóxico, humanístico e xurídico social).
·       Analizar a situación dos grupos de investigación, agrupacións estratéxicas e centros singulares de investigación e os seus obxectivos científicos, é dicir, os seus plans estratéxicos e de viabilidade económica. Realizar unha análise externa dos resultados acadados polas agrupacións estratéxicas ou centros singulares nos últimos anos, coa finalidade de poñer en valor o manual de boas prácticas na investigación.
·       Favorecer o mantemento dos agrupamentos estables e de calidade para ser quen de combinar os recursos e capacidades dos grupos e acadar investigación colaborativa e interdisciplinaria de calidade, así como a incorporación de persoal investigador e de apoio.
·       Potenciar a actividade investigadora interdisciplinaria entre membros dos centros singulares e agrupacións estratéxicas con vistas ao acceso a fontes de financiamento e consecución de niveis de prestixio e repercusión elevados.
·       Fomentar a creación de novas agrupacións estratéxicas ou centros singulares de investigación mixtos formadas pola asociación de investigadoras/es e grupos de investigación da Universidade de Vigo e doutras universidades ou organismos públicos ou privados de investigación, nacionais ou estranxeiros.
·       Buscar os mecanismos para mellorar a calidade da produción de investigación e transferencia e o seu impacto no ámbito social e produtivo.
·       Dotar de ferramentas e persoal para minimizar a carga burocrática do persoal investigador e facilitar a súa xestión económica e administrativa.
·       Promover a transmisión e difusión da información das convocatorias de proxectos de investigación desde os servizos de xestión centralizada, apoiando nas tarefas da solicitude dos mesmos.

·       Considerar as axudas do Ministerio de Economía y Competitividad para contratos de persoal técnico de apoio (PTA) dos servizos como axudas que poidan complementar un soldo digno acorde coa súa formación.

Comentarios