Saltar ao contido principal

Campus de Ourense


Obxectivo 1.
REVITALIZAR O CAMPUS DA AUGA COMO UNHA NECESIDADE PRINCIPAL DO CAMPUS.

Compromisos:
·       Apoiar os grupos de investigación que na actualidade traballan e desenvolven o seu quefacer investigador no Campus e traballar nun plan de acción cos seus protagonistas.
·       Fomentar a colaboración con outras institucións científicas e académicas para acadar a excelencia docente e investigadora.
·       Promover as relacións transfronteirizas entre a provincia de Ourense e o norte de Portugal en materia de investigación.

Obxectivo 2.
programa de doutoramento “Auga, sostibilidade e Desenvolvemento”.

Compromisos:
·       Propoñer solucións innovadoras para facer atractivo o programa de doutoramento da Auga, Sostibilidade e Desenvolvemento, especialmente no ámbito das bolsas de investigación.
·       Axudar á participación en proxectos internacionais do persoal investigador implicado no programa.
·       Involucrar os poderes políticos nas iniciativas promovidas polo programa.
·       Reforzar o programa como motor de investigación que sitúe o Campus na vangarda do desenvolvemento sostible.

Obxectivo 3.
Reordenación de TITULOS.

Compromisos:
·       Defender ante a Xunta de Galicia a permanencia dos títulos que se imparten actualmente neste Campus, así como estudar a posible implantación de novos títulos.
·       Estudar as necesidades dos títulos para lograr un uso eficiente e equitativo dos espazos dispoñibles.
·       Revitalizar o Cuarto Ciclo, como medida de aprendizaxe permanente ao longo de toda a vida.

Obxectivo 4.
Lograr unha descentralización eficiente, no marco dunha estrutura coherente de toda a universidade.

Compromisos:
·       Mellorar a estrutura actual da Vicerreitoría para adaptala ás necesidades de xestión.
·       Desenvolver liñas de actuación que converxan nunha verdadeira universidade dixital para toda a comunidade do Campus.
·       Avanzar na formación dun equipo de apoio aos centros e persoal investigador baseado na eficiencia e eficacia.
·       Incrementar o apoio da unidade técnica, así como da delegación dos servizos informáticos.

Obxectivo 5.
Acadar o recoñecemento do Campus de Ourense como Campus inclusivo e saudable.

Compromisos:
·       Participar en convocatorias nacionais e internacionais como a conxunta da ONCE e do Ministerio de Educación, Campus inclusivo-Campus sen límites.
·       Fomentar a participación de diferentes membros da comunidade universitaria coa implantación de plans de formación, medios e apoio necesario para conseguir a adaptación técnica e curricular, o fortalecemento de unidades e servizos para a atención á diversidade e a conexión con axentes sociais que participen nesta tarefa de integración.
·       Desenvolver un censo anual de estudantes, PAS e PDI con discapacidade para permitir planificación e programación de recursos e apoio personalizado.
·       Proporcionar atención personalizada á comunidade universitaria con discapacidade, atendendo ás necesidades colectivas de cada caso: estudantes (acceso, titores, adaptación curricular), PDI (recoñecemento no POD, adaptación de materiais e tempos) e PAS (axustes RPT, traslados, aplicación de guías específicas de saúde ocupacional).
·       Promover o acceso ao Campus de Ourense de estudantes con discapacidade e fomentar e promover o éxito dos seus estudos universitarios.
·       Integrar a diversidade funcional no ámbito do traballo do Campus.
·       Eliminar barreiras arquitectónicas e facer accesibles os edificios.

ObXeCtivo 6.
OPTIMIZACIÓN DE SERVIZOS/espaZos PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA.

CompromisoS:
·       Xestionar e remodelar os espazos e recursos xa existentes co fin de rendibilizar ao máximo a súa utilidade e dar resposta ás demandas da comunidade universitaria do Campus.
·       Ampliación dos espazos comúns polivalentes para facilitar áreas de estudo individual e grupal dentro do Campus.
·       Ampliar e actualizar a dotación deportiva como medio para promover hábitos saudables.
·       Acordar coa administración local a comunicación do Campus cunha liña de transporte propia cos puntos neurálxicos da cidade.

Obxectivo 7.
Promover a interacción co COntorno empresarial e social, fomentando a cooperación entre as distintas áreas do Campus de OurensE.

CompromisoS:
·       Promover a transferencia e difusión dos resultados da investigación nos diferentes ámbitos científico, tecnolóxico, humanístico e social.
·       Promover a realización de proxectos transversais nos que colabore persoal investigador de distintos ámbitos.
·       Desenvolver proxectos de innovación nun ambiente de co-creación para a aprendizaxe, a docencia, a investigación en cooperación coa industria e os axentes sociais da provincia.
·       Promover a creación de sinerxías con empresas e institucións locais.
·       Apoiar a posta en marcha de proxectos empresariais orixinados no noso Campus.
·       Incentivar aos membros da comunidade universitaria que destaquen pola súa actitude emprendedora.

Obxectivo 8.
Promover a CAPTACIÓN de estudantes e a inserción laboral dAS PERSOAS tituladAs.

Compromisos:
·       Realizar programas para atraer estudantes excelentes nos diferentes graos do Campus de Ourense.
·       Fomentar as escolas de verán en colaboración cos consellos locais para atraer estudantes de ensino medio da provincia.
·       Apoiar a celebración de Foros e Feiras de Emprego, que amosan o potencial dos títulos presentes no Campus de Ourense.
·       Fortalecer os contactos cos centros de formación profesional da provincia para promover a incorporación do seu alumnado ao Campus.

·       Mellorar o deseño e o uso das enquisas sobre a inserción laboral das persoas tituladas.

Comentarios