Saltar ao contido principal

O Alumnado


OBXECTIVO 1.
ATRAER ESTudanTES PARA SER A PRIMEIRA OPCIÓN UNIVERSITARIA EN GALICIA.

COMPROMISOS:
·       Deseñar un Plan de Promoción da Universidade de Vigo para dar a coñecer ao profesorado non universitario, estudantes e familias a oferta formativa e os puntos fortes da universidade, as súas titulacións e as saídas profesionais.
·       Poñer en marcha traballos conxuntos co profesorado de secundaria e bacharelato e colaboracións entre alumnado/profesorado de secundaria e equipos de investigación da Universidade de Vigo no desenvolvemento de miniproxectos de investigación e posterior difusión de resultados, como formas de implicar o futuro alumnado na universidade.

OBXECTIVO 2.
ATRAER ALUMNADO INTERNACIONAL.

COMPROMISOS:
·       Ampliar o Plan de Internacionalización da Universidade de Vigo para dar a coñecer a súa oferta formativa, cunha orientación a diferentes países-obxectivo: países en que a lingua galega poida ser un valor á hora de captar alumnado, como poden ser Portugal e Brasil, países en que hai presenza de emigración galega (Iberoamérica), e países para os que necesitamos avanzar cara á impartición de titulacións completas en inglés, como poden ser os países europeos, India e China.
·       Potenciar os doutoramentos con Mención de Calidade e Doutoramento Europeo.
·       Formación permanente de todo o noso persoal en linguas estranxeiras.
·       Establecer o uso dos micromestrados e da ensinanza non presencial como medio para atraer novo alumnado.
·       Preparar un mestrado piloto mediante ferramentas de ensino a distancia, cunha fase presencial breve final.

OBXECTIVO 3.
ASEGURAR o ACCESO Á UNIVERSIDADE EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.

COMPROMISOS:
·       Defender a conxelación das taxas de grao e o achegamento dos prezos públicos de mestrados aos de grao.
·       Posicionamento fronte ás institucións con competencias no ámbito de financiamento con vistas á creación de bolsas para a eliminación das restricións económicas no acceso a mestrados. Asemade, como un primeiro paso cara á posible gratuidade das ensinanzas universitarias, apostar por que o primeiro curso sexa de balde.
·       Establecer un programa de axudas para estudantes que se atopen nunha situación de dificultade socioeconómica que poña en perigo o acceso e/ou continuidade dos seus estudos. Así, ademais de manter as axudas ao alumnado xa existentes na nosa universidade, propoñemos mellorar as posibilidades coas seguintes:
>   Bolsas Alumni: Estudantes con expediente académico destacado.
>   Bolsas Acceso: Estudantes con mellores notas de admisión á universidade que soliciten praza en primeira opción nunha titulación da nosa universidade.
>   Bolsas Destino: Estudantes con mellores notas de admisión á universidade que non residan en Galicia para facilitar a súa instalación preto dos Campus.
>   Axudas de Emerxencia Social: Axuda urxente e de carácter extraordinario para estudantes que de forma puntual se vexan privadas/os dos recursos económicos suficientes para continuar cos seus estudos.
>   Axudas a estudantes con discapacidade e en situación de dependencia.
>   Axudas a estudantes con persoas dependentes ao seu cargo.
>   Axudas de gardería ou educación infantil para estudantes con fillas/os ao seu cargo.

OBXECTIVO 4.
FAVORECER A INTEGRACIÓN Do ALUMNADO DE NoVO INGRESO NA VIDA UNIVERSITARIA E ATENDER AS SÚAS NECESIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS.

COMPROMISOS:
·       Implantar de maneira efectiva un Plan de Acción Titorial (PAT) en todos os centros, que estableza o conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria.
·       Continuar coa formación específica do profesorado e alumnado mentor que participa nos programas de titorización.

OBXECTIVO 5.
MELLORAR E FOMENTAR A IMPLICACIÓN Do ALUMNADO NA GOBERNANZA UNIVERSITARIA.

COMPROMISOS:
·       Deseñar un Plan de Participación Estudantil para implicar o alumnado na vida universitaria e académica.
·       Fomentar a participación do alumnado nos órganos de goberno da universidade.
·       Establecer canles de participación do alumnado que sexan eficaces, áxiles e permanentes.
·       Potenciar as Delegacións de Alumnado e fomentar a realización de actividades e a vida estudantil nos centros.
·       Ofertar axudas e bolsas de formación para a colaboración en tarefas de dinamización de Centros.
·       Organizar un Congreso de Estudantes da Universidade de Vigo que sexa un punto de encontro de todas as delegacións de alumnado onde establecer relacións, facer unha posta en común, compartir inquietudes, detectar necesidades, propoñer iniciativas e accións conxuntas...
·       Fomentar o asociacionismo estudantil (Asociacións, Clubs, Sociedades, Grupos, Foros...) que realice un labor por e para a comunidade universitaria.
·       Colaborar nas iniciativas, actividades e proxectos promovidos polo alumnado que sexan enriquecedores na formación dos nosos estudantes (lecer, cultura, voluntariado, cooperación, deporte, emprego, emprendemento, innovación, deseño...).
·       Proporcionar apoio institucional, espazos, dotación económica, asistencia e visibilidade ás asociacións e ás súas iniciativas. Crear un espazo multifunción, multiuso, libre e aberto para o alumnado.

OBXECTIVO 6.
OFRECER UNHA FORMACIÓN INTEGRAL AO ESTUDANTADO.

COMPROMISOS:
·       Deseñar unha oferta de formación integral para promover coñecementos e desenvolver habilidades e destrezas, desde o ingreso ata o egreso, que favorezan a traxectoria académica e profesional do alumnado mediante actividades complementarias da súa formación curricular.
·       Mellorar a Guía do Estudantado de forma que conecte as saídas profesionais coas empresas máis relevantes en cada sector.
·       Identificar as carencias en hábitos e técnicas de estudo do alumnado e elaborar unha oferta de formación específica neste eido.
·       Identificar as necesidades formativas dos estudantes e completar a oferta de programas, cursos e xornadas de formación que ofrece a universidade.
·       Dirixir o alumnado aos cursos de formación que ofrece a universidade.
·       Implantación e remodelación de “cursos 0”para reforzar os coñecementos básicos que require o alumnado de novo ingreso.
·       Elaborar un catálogo de competencias transversais para o alumnado e promover actividades para a súa adquisición.
·       Incorporar nos Plans de Formación do Profesorado accións encamiñadas a dar resposta ás necesidades do alumnado.
·       Fomentar e impulsar a formación continua con cursos e actividades vinculadas ao emprego e ao desenvolvemento da carreira profesional nun contorno multidisciplinario.

OBxECTIVO 7.
INCREMENTAR AS RELACIÓNS COAS EMPRESAS PARA MELLORAR A EMPREGABILIDADE.

COMPROMISOS:
·       Definir un Plan de Prácticas Externas para incrementar as relacións con empresas e institucións que mellore a formación práctica do estudantado, que o prepare para o exercicio da súa profesión, facilite a súa empregabilidade e fomente a súa capacidade de emprendemento.
·       Aumentar o número de convenios e acordos con empresas e institucións innovadoras, de calidade e excelencia.
·       Dar a coñecer ao contorno empresarial a nosa oferta académica e o nivel do alumnado e persoas egresadas da Universidade de Vigo.
·       Ampliar a oferta de prácticas remuneradas.
·       Promover a internacionalización das Prácticas Externas.
·       Axilizar o recoñecemento de créditos e mellorar a coordinación entre os servizos implicados.

 OBXECTIVO 8.
 FACILITAR A INTEGRACIÓN NA VIDA LABORAL.
           
COMPROMISOS:
·       Establecer un Programa de Orientación Laboral para facilitarlle ao alumnado a súa incorporación ao mercado laboral dotándoo das ferramentas necesarias para potenciar e mellorar as súas condicións de empregabilidade.
·       Promover un espazo que facilite a información sobre continuación de estudos, bolsas, emprendemento e emprego.
·       Ofrecer unha formación xeral para a inserción laboral (técnicas de busca de emprego, elaboración de cartas de presentación e currículos, entrevistas, portafolio...).
·       Ofrecer unha formación especializada coa participación de profesionais, empresas, colexios e persoas egresadas para adquirir habilidades concretas por ámbitos de coñecemento.
·       Promover o emprendemento e o autoemprego mediante actividades formativas, encontros e redes de colaboración entre estudantes de distintos ámbitos e profesionais do sector público e privado.

OBXECTIVO 9.
MELLORAR A ATENCIÓN, ASESORAMENTO, COMUNICACIÓN, APOIO E ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO.

COMPROMISOS:
·       Crear o Centro de Atención ao Estudantado, onde se ofreza a información e a oferta dispoñible para o alumnado durante as distintas fases na súa relación coa universidade.
·       Mellorar o portal web existente para convertelo no punto centralizado sobre procedementos e información de utilidade para o estudante, incluíndo un servizo de atención e resolución de dúbidas do alumnado.
·       Completar a vida universitaria dando a coñecer todas as alternativas sobre saúde, deporte, acción social, ocio e cultura.

OBXECTIVO 10.
FAVORECER A FORMACIÓN EN VALORES COMO SOLIDARIEDADE, COMPAÑEIRISMO, RESPECTO E ESPÍRITO CRÍTICO.

COMPROMISOS:
·       Fomentar o espírito crítico e favorecer o intercambio de ideas mediante foros de pensamento e debate que faciliten a reflexión en temas clave de actualidade.
·       Promover actividades vangardistas e innovadoras para aprender a gozar e apreciar a cultura en todas as súas manifestacións: teatral, musical, expositiva...
·       Fomentar o deporte como elemento socializador e integrador que axude ao desenvolvemento persoal sen que a condición física, económica, social ou cultural sexa un impedimento.
·       Levar á práctica estratexias para construír unha sociedade máis xusta a través do voluntariado e a cooperación na busca de solucións a problemas, conflitos e situacións inxustas.

OBXECTIVO 11.
MELLORAR CUALITATIVA E CUANTITATIVAMENTE A MOBILIDADE ESTUDIANTIL.

CompromisoS:
·       Establecer iniciativas encamiñadas ao fomento, promoción e desenvolvemento da participación do estudantado en programas de mobilidade para elevar a calidade académica e a súa competitividade internacional. O obxectivo é acadar as cifras de mobilidade que marca a Unión Europea para o ano 2020 en todas as titulacións da universidade (20%).
·       Aumentar o número de destinos tanto europeos como mundiais, mellorando progresivamente a calidade dos mesmos.
·       Mellorar a competencia lingüística do alumnado de grao e mestrado, promovendo a realización de cursos de idiomas nos distintos centros.
·       Mellorar a información, atención e coordinación ao noso estudantado antes, durante e despois da súa estadía. Mellorar a acollida dos estudantes estranxeiros para integralos na vida universitaria.

OBXECTIVO 12.
FACILIDADE E MELLORA DE SERVIzOS TIC PARA O ESTUDANTADO.

COMPROMISOS:
·       Implementar un Plan de Integración e Fomento das TIC como ferramenta eficaz para facilitar os procesos de ensinanza-aprendizaxe e para aumentar a calidade dos servizos ofertados ao noso alumnado.
·       Proporcionar novos servizos ao alumnado: almacenamento na nube, aplicacións de telefonía móbil para cubrir necesidades concretas, xestións e trámites a través da administración electrónica...
·       Mellorar os servizos existentes para o alumnado: incrementar o catálogo software e o número de licenzas para o alumnado, unificar todos os contrasinais de todas as contas da universidade para a mesma persoa, mellorar o sistema de listas de distribución, conexión wifi máis robusta, difundir o acceso a Eduroam...

Obxectivo 13.
FIDELIZAR AS PERSOAS EGRESADAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO.

COMPROMISOS:
·       Apoiar o Programa Alumni co fin de manter o interese e identificación das persoas egresadas coa Universidade de Vigo, xa sexa para continuar a súa formación, converterse en colaboradores ou simplemente estreitar as relacións da Universidade co mundo social, cultural, empresarial e político a través deles. Tamén servirá de canle para manter o contacto entre compañeiras/os e compartir experiencias, proxectos, temas laborais...
·       Impulsar o Observatorio de Egresados como ferramenta para o seguimento e interacción coas persoas tituladas da nosa Universidade.
·       Facer un seguimento actualizado das persoas tituladas da Universidade de Vigo e identificar, localizar e seguir a proxección laboral das mesmas.
·       Facilitarlle ao antigo alumnado a continuación de estudos mediante a oferta de títulos de mestrado e doutoramento semipresenciais ou virtuais, así como de cursos de especialización e/ou reciclaxe.
·       Crear un servizo de asesoramento laboral que inclúa a oferta de bolsas de emprego, prácticas remuneradas, cursos de actualización e reciclaxe, axudas a emprendedores…
·       Ofrecer unha serie de vantaxes e descontos no uso de instalacións e servizos da universidade (deportes, preparación a exames oficiais de idiomas...).

OBXECTIVO 14.
PREVIR E SANCIoNAR o ACOSO SEXUAL ENTRE o ALUMNADO.

Compromisos:
·       Crear a Unidade de Acoso Sexual para Alumnado co fin de abordar o acoso de tipo sexual nas súas dimensións de prevención, atención, sanción e reparación ás vítimas, tomando como referencia os protocolos existentes.

ObXeCtivo 15.
BENESTAR E Calidade de Vida.

Compromisos:
·       Mellorar as condicións de atención sanitaria da comunidade universitaria con, entre outras, as seguintes medidas: procura de presenza de persoal sanitario de forma permanente nos Campus, cobertura cun seguro médico axeitado das posibles incidencias en viaxes ao estranxeiro, ou facer dos Campus espazos cardioprotexidos.
Implantar programas de promoción de vida saudable e de vixilancia da saúde mediante a creación dunha Unidade de Saúde Integral do alumnado que se encargue de temas relacionados coas actividades físico‑deportivas, a nutrición, a educación afectivo‑sexual... 

Comentarios